Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Dijks Leijssen Advocaten B.V.

 1. Dijks Leijssen Advocaten B.V., handelend onder de naam Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte, is een besloten vennootschap en zal hierna worden aangeduid als: “het kantoor”.
 2. Alle opdrachten tussen de opdrachtgever en het kantoor worden door deze algemene voorwaarden beheerst. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Aldus worden deze opdrachten uitsluitend aangenomen en uitgevoerd door het kantoor, ook ingeval de opdracht wordt gegeven aan en met het oog op een aan het kantoor verbonden advocaat.
 3. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts-)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die uit hoofde van die opdracht aan het kantoor verschuldigd zijn, daaronder begrepen onder meer het honorarium en kosten van derden zoals griffierecht, en deurwaarderskosten. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is deze natuurlijk persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, ongeacht of de nota al dan niet op verzoek van de opdrachtgever ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 4. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor blijft beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 5. Ingeval, nadat door het kantoor is geclaimd, geen enkel bedrag wordt betaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, wordt de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot een maximum van € 5.000,00.
 6. Vorderingen van de opdrachtgever gericht tegen het kantoor strekkende tot bijvoorbeeld het verkrijgen van schadevergoeding vervallen na een periode van 1 jaar gerekend vanaf de dag, volgend op die waarop de opdrachtgever bekend is geworden met zowel de schade als de mogelijke aansprakelijkheid daarvoor van het kantoor; in ieder geval vervalt de aansprakelijkheid c.q. rechtsvordering anderhalf jaar nadat de laatste handeling in het dossier, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, is verricht.
 7. Het kantoor zal bij het inschakelen van een niet tot haar organisatie behorende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens in het geval van het inschakelen van een deurwaarder) bij de selectie van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van deze derden is jegens het kantoor uitgesloten. Ingeval van een aan het kantoor gegeven opdracht geeft de opdrachtgever daarmee het kantoor de bevoegdheid om namens de opdrachtgever een beperking van de aansprakelijkheid te aanvaarden, die de derde bedingt.
 8. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden voor de advocaten en het personeel werkzaam voor het kantoor, alsmede voor al degenen die in dienst zijn geweest, dan wel in opdracht of anderszins werkzaam zijn bij of voor het kantoor.
 9. Indien de stichting derdengelden van het kantoor in verband met de uitvoering van werkzaamheden door het kantoor gelden ontvangt dan wel onder zich krijgt, zal de stichting deze gelden deponeren bij een bank van haar eigen keuze. Zowel de stichting derdengelden als kantoor zullen niet aansprakelijk zijn, als de gekozen bank nalaat haar verplichtingen na te komen.
 10. Op basis van de toepasselijke wetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is het kantoor verplicht om de identiteit vast te stellen van haar opdrachtgever en om ongebruikelijke transacties in bepaalde gevallen te melden aan de autoriteiten. Door het geven van opdracht aan het kantoor is de opdrachtgever zich bewust van deze verplichting en geeft de opdrachtgever toestemming aan het kantoor tot het verstrekken van voormelde gegevens, voor zover het kantoor op basis van de wet daartoe verplicht is.
 11. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is de opdrachtgever tot aan de dag van volledige betaling over het openstaande bedrag een contractuele rente verschuldigd, die gelijk is aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW. Indien na een eerste aanmaning betaling uitblijft, is de opdrachtgever alle (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd, die tenminste 15% van het declaratiebedrag zijn, met een minimum van € 100,00. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de wettelijke regeling voor (buiten)gerechtelijke incassokosten. Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan het kantoor haar werkzaamheden opschorten of beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen.
 12. De opdrachtgever geeft het kantoor toestemming om per e-mail met hem en met derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van e-mailverkeer niet per se gewaarborgd is.
 13. De opdrachtgever stemt ermee in en geeft uitdrukkelijk toestemming aan het kantoor en aan de aan het kantoor verbonden stichting derdengelden om voor de opdrachtgever van de wederpartij ontvangen gelden op de derdenrekening van deze stichting te mogen verrekenen met hetgeen de opdrachtgever op enig moment aan het kantoor verschuldigd zou zijn.
 14. Indien een derde namens een ander aan het kantoor een opdracht verstrekt staat deze derde in voor het honorarium en andere uit de zaak voortvloeiende kosten van het kantoor. Indien een advocaat een zaak toevertrouwt aan het kantoor staat deze advocaat in voor de honoraria, kosten en verschotten, die op basis van de behandeling van de zaak aan het kantoor toekomen.
 15. Onder geschillen, klachten daaronder begrepen, worden onder andere verstaan geschillen over de totstandkoming en de uitvoering van de opdracht, over de kwaliteit van de dienstverlening of over de hoogte van de declaratie, zoals is bedoeld in artikel 6.29 van de Verordening op de advocatuur, in werking getreden op 1 januari 2015.
 16. Het kantoor hanteert een kantoorklachtenregeling, zoals bedoeld in en in overstemming met artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. Deze wordt op verzoek verstrekt. De kantoorklachtenregeling is op iedere opdracht, gesloten tussen de opdrachtgever en het kantoor, van toepassing. Klachten van de opdrachtgever over het optreden van een advocaat van het kantoor en klachten zoals bedoeld in artikel 15 hiervoor worden ingediend bij één der klachtenfunctionarissen van het kantoor. Zij zullen deze klacht behandelen conform en met inachtneming van de kantoorklachtenregeling. Leidt deze vorm van geschillenbeslechting niet tot een oplossing, dan staat exclusief de rechtsgang open, zoals beschreven in artikel 17.
 17. a. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van een klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.
  b. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door het kantoor aan de opdrachtgever te verzenden opdrachtbevestiging waarin naar de regeling wordt verwezen.
  c. Voor zover de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur niet tot stand is gekomen zullen geschillen tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds het kantoor c.q. een aan het kantoor verbonden advocaat worden beslecht door de bevoegde Nederlandse overheidsrechter in het arrondissement Overijssel.
 18. De rechtsverhouding alsmede geschillen tussen opdrachtgever en het kantoor zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 19. Ingeval van een geschil over de declaratie strekt de urenadministratie van het kantoor tot volledig bewijs voor wat betreft de aan de zaak bestede tijd en de noodzaak deze tijd te besteden, behoudens tegenbewijs.

            Gedeponeerd bij de Rechtbank Overijssel te Almelo op 10 juli 2015 onder nummer 35/2015.