Nieuws

Henk Dijks na 42 jaar…

6 juli 2018

De oprichter en naamgever van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwalte aan de Boddenkampsingel 76 te Enschede zal op 30 juni a.s., na 42 jaar lang als advocaat actief te zijn…

Uitnodiging: Mini-Symposium ‘Reorganiseren zonder ontslagen,…

23 augustus 2017

De noodzaak om te reorganiseren ligt meestal in het verkrijgen van meer kapitaal en het (hoger) management besluit vaak om dit snel te realiseren door nieuwe functies en andere werkplekken…

Opschorting gebruik gehuurde woning of…

22 mei 2017

Degene die iets moet presteren en een opeisbare vordering heeft op zijn wederpartij is gerechtigd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten totdat voldoening van zijn vordering heeft plaatsgevonden.…

Huurgebrek door externe omstandigheden

15 mei 2017

Indien een gehuurde zaak een tekortkoming vertoont kan de huurder verlangen dat deze tekortkoming wordt opgeheven, daarnaast kan de huurder ook in de regel, indien de tekortkoming het huurgenot vermindert,…

Boetebeding in huurovereenkomst oneerlijk?

4 mei 2017

Indien een boetebeding tussen professionele huurder en een consument buitensporig hoog is zal een dergelijk boetebeding in de regel onredelijk bezwarend zijn. Het hof van Justitie heeft bepaald dat een…

Algemene voorwaarden opstellen

28 april 2017

Algemene voorwaarden die in ernstige mate nadelig zijn voor de consument kunnen ongeldig worden verklaard. Op basis van Europese regels is in dit onder meer gebeurd bij boetebedingen en het…

Euriboruitspraak en renteswap

2 december 2015

De beginselen zoals tot uitdrukking gekomen in de Euriboruitspraak tussen de Stichting SDB en ABN AMRO Bank gelden ook voor andere bankproducten, zoals bijvoorbeeld de renteswap. Met beginselen bedoel ik…

Dijks Leijssen Advocaten wint Euribor-hypotheken-zaak:…

12 november 2015

Bij vonnis van woensdag 11 november 2015 heeft de rechtbank Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan in de Euribor-hypotheken-zaak. In de door ons kantoor door mr. Rob Leijssen en mr. Hans…

In het Duitse recht schuilt…

16 juni 2015

Er is in de grensstreek een toenemende belangstelling voor een intensievere samenwerking met Duitsland op onder meer het gebied van werkgelegenheid. Onder andere de Twente Board heeft hiertoe al initiatieven…

Bevoegdheid onrechtmatig website auteursrecht

5 mei 2015

De rechter in de plaats waar een website toegankelijk is, is bevoegd kennis te nemen van de vordering op grond van een onrechtmatige/inbreuk makende content op deze website. Op 22…

Ongedierte in een huurwoning: don’t…

19 maart 2015

Op 17 maart 2015 heeft het gerechtshof te Arnhem op het gebied van het huurrecht een opmerkelijke en van belang zijnde uitspraak gedaan. In artikel 7: 204 BW staat vermeld dat…

Mahnverfahren – incasso Duitsland

20 februari 2015

Het Duitse Mahnverfahren is een eenvoudige gerechtelijke procedure ter afdoening van onbetwiste vorderingen op iemand, die in Duitsland woont of daar zijn of haar vestiging heeft. In tegenstelling tot een…

Duitse minimumloonwet: kommer, kwel en…

20 februari 2015

Vanaf 1 januari 2015 geldt in Duitsland in de meeste branches een wettelijk minimumloon, dit op basis van het Mindeslohngesetz (MiLoG). Werkgevers moeten hun werknemers dan minstens € 8,50 per…

Aansprakelijkheid van de Geschäftsführer van…

20 januari 2015

De Geschäftsführer is één van de twee belangrijke organen van de Duitse GmbH (naast het andere orgaan, de algemene vergadering van aandeelhouders). Zijn functie is in beginsel vergelijkbaar met die…

U verhuurt woonruimte in Duitsland?…

5 januari 2015

Het Nederlandse en het Duitse huurrecht verschillen duidelijk. Dit heeft tot gevolg dat Nederlanders die in Duitsland woonruimte verhuren zich vaak niet bewust zijn van hun rechten en verplichtingen tegenover…

Insolvenzanfechtung: schipper niet te veel…

15 oktober 2014

In Het Financieele Dagblad van 14 oktober 2014 werd aandacht besteed aan de gevaren van het Duitse faillissementsrecht. Schuldeisers die uitstel van betaling hebben verleend aan een Duitse debiteur die later…

Let op! De verjaringstermijnen naar…

18 september 2014

Anders dan naar Nederlandse recht zijn de verjaringstermijnen naar Duits recht vrij kort. De zogeheten “Regelmäßige Verjährung” bedraagt naar Duits recht drie jaren en kan anders dan naar Nederlands recht…

Actuele jurisprudentie met betrekking tot…

5 september 2014

(Dit artikel heeft alleen betrekking op het Duitse recht) Bijna iedereen in Duitsland kent iemand, die al een brief van een advocatenkantoor heeft ontvangen, waarin hij omwille van het illegale…

MH17 en schadevergoeding nabestaanden

30 augustus 2014

Een vreselijke nachtmerrie voor directe nabestaanden, vrienden en kennissen van de overleden passagiers. Wellicht wat vroeg, maar goed te weten waarop u als nabestaande recht heeft. Ofschoon de vlucht werd…

Huren en verhuren van woonruimte…

5 augustus 2014

(Het navolgende artikel betreft alleen contracten waarop Duits recht van toepassing is.) Huurovereenkomsten tussen verhuurder en huurder worden in juridische zin – ook al zijn de partijen zich daarvan dikwijls…

Let op! Het gebruik van…

16 juli 2014

(Het navolgende artikel betreft alleen contracten waarop Duits recht van toepassing is.) Ter omzetting van de Europese consumentenrechtenrichtlijn (2011/83/EU) is in 2013 in Duitsland hetGesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie in werking…

Renteswap-schade

5 juli 2014

U heeft ongetwijfeld gehoord van de schrijnende schadegevallen van mensen, die Dexia-producten aanschaften en uiteindelijk met enorme restschulden kwamen te zitten. Gelukkig is de Dexia-storm wat gaan liggen na de…

Het recht van een werknemer…

25 juni 2014

Het Europese Hof van Justitie heeft op 12 juni 2014 geoordeeld, dat de door een werknemer voor zijn dood opgebouwde, maar niet opgenomen vakantiedagen niet komen te vervallen door zijn…

Aanzegtermijn bij beëindiging arbeidsovereenkomst voor…

5 juni 2014

Vanaf 1 juli 2014 bestaat er een verplichte aanzegtermijn voor werkgevers, voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zes maanden of langer duren. Dat betekent dat de werkgever de werknemer uiterlijk…

Incasso van vorderingen op Duitse…

5 april 2014

Inmiddels is de Duitse wet “Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung” ruim een jaar van kracht. Hierdoor kunnen wij thans nog effectiever optreden teneinde een vordering op een…

Boetebedingen / ambtshalve toetsing van…

5 maart 2014

Het Gerechtshof Den Bosch kreeg te oordelen over een boetebeding in een huurovereenkomst. Het Europees Hof heeft geoordeeld dat in een consumentenzaak een rechter ambtshalve, dat wil zeggen zonder dat…

Profiteer als Nederlandse leverancier van…

5 februari 2014

In het geval van levering zonder directe betaling is een eigendomsvoorbehoud een goed middel om zekerheid voor het hiermee aan de afnemer gegeven krediet te verkrijgen. Blijft betaling uit, dan…

Pas op: geen hoger beroep…

5 januari 2014

Sinds enige tijd is het mogelijk vanuit het hele land bij de rechtbanken Oost-Brabant en Rotterdam een civiele kantongerechtsprocedure digitaal te voeren. Voordelen: het gemak van een digitale procedure en de snelheid…

Uitholling van eigendom door te…

4 januari 2014

Artikel 1 van het Protocol bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (artikel 1 EP EVRM) bepaalt: “Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op een rustig…

Het Europese Hof over de…

27 december 2013

Op 19 december 2013 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) een belangrijke uitspraak gedaan over het CMR-verdrag. De zaak ging om de verklaring voor recht in een Nederlands-Duitse…

Wijziging van de aanduiding van…

5 december 2013

HR d.d. 13 december 2013 (ECLI:NL:HR:2013:1881) (Montis/Goossens) gaat over een dagvaarding, die is uitgebracht uit naam van een vennootschap die door fusie was opgehouden te bestaan. Zijn er herstelmogelijkheden? Hoge…