Euriboruitspraak en renteswap

2 december 2015

Euriboruitspraak en renteswap

De beginselen zoals tot uitdrukking gekomen in de Euriboruitspraak tussen de Stichting SDB en ABN AMRO Bank gelden ook voor andere bankproducten, zoals bijvoorbeeld de renteswap.

Met beginselen bedoel ik met name het beginsel van transparantie en het geven van duidelijke informatie over de aard en het karakter van het product, voordat het contract wordt afgesloten.

In deze informatie moeten de belangrijkste kenmerken van het product duidelijk naar voren worden gebracht en met name de werking van de belangrijkste bedingen.

Blijkens de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (ecli:ghams:2015:4647) van 10 november 2015 verkocht de ABN AMRO Bank een swap tegen een vast rentepercentage van 3,67% per jaar. In de bevestiging stond niet vermeld dat naast het vaste rentepercentage een variabele renteopslag aan de klant in rekening wordt of kan worden gebracht.

Daardoor was de klant in dwaling gebracht.

Het algemene informatiemateriaal van de ABN AMRO Bank voldeed in dat opzicht niet aan de daaraan te stellen eisen.

In het materiaal, dat ABN AMRO gebruikt heeft bij haar advies van de renteswap, is niet opgenomen dat een deel van de rente (de opslag) niet gefixeerd wordt door de swap, maar nog steeds variabel is en door ABN AMRO eenzijdig kan worden aangepast.

De voorafgaande aan de contractsluiting door de ABN AMRO Bank gegeven productinformatie was volstrekt andersluidend. In deze productbeschrijvingen werd zonder voorbehoud aangegeven dat de klant gedurende de looptijd van de financiering verzekerd is van vaste rentelasten die vooraf exact berekend zijn en wordt expliciet als een van de voordelen genoemd dat de klant de rente fixeert en volledig is beschermd tegen rentestijgingen.

De bank heeft zich derhalve schuldig gemaakt aan het geven van onjuiste informatie, waardoor het contract kan worden vernietigd en dat hetgeen gepresteerd is, te weten het gevorderde nettobedrag, de betaalde swaprente verminderd met de ontvangen Euribor-rente, terugbetaald moet worden.