Let op! Het gebruik van foutieve, dus niet met de Duitse wet verenigbare AGB (Duitse algemene voorwaarden) kan een Abmahnung verbonden met een verplichting tot vergoeding van de kosten van de Abmahnung tot gevolg hebben.

16 juli 2014

Let op! Het gebruik van foutieve, dus niet met de Duitse wet verenigbare AGB (Duitse algemene voorwaarden) kan een Abmahnung verbonden met een verplichting tot vergoeding van de kosten van de Abmahnung tot gevolg hebben.

(Het navolgende artikel betreft alleen contracten waarop Duits recht van toepassing is.)

Ter omzetting van de Europese consumentenrechtenrichtlijn (2011/83/EU) is in 2013 in Duitsland hetGesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie in werking getreden. Deze wetswijzigingen met betrekking tot het consumentenrecht zijn sinds 13 juni 2014 verplicht.

Te verwachten is dat in gevolge van de wetsveranderingen opnieuw een veeltal onlinehandelaars die hun Duitse algemene voorwaarden (AGB) niet op tijd aan de nieuwe wetgeving aangepast heeft zal wordenabgemahnt, dat wil zeggen dat de gebruiker van de AGB gesommeerd wordt om per direct de desbetreffende bepaling die in strijd is met de wet te schrappen en hiervan geen gebruik meer te maken.

Het gevaar dat in het gebruiken van foutieve AGB besloten ligt is dus niet alleen gelegen in het feit dat de AGB volgens de Duitse wet nietig zijn, maar ook in de kans dat een derde (meestal een concurrent) de gebruiker van de AGB hiervoor abmahnt (sommeert om dit gebruik na te laten).

Als een dergelijke Abmahnung gegrond is (dus indien de desbetreffende bepaling in de voorwaarden, waartegen de klacht zich richt, inderdaad in strijd is met Duits recht) zal de gebruiker daarnaast ook aanzienlijke kosten, die gemoeid zijn geweest met deze terechte Abmahnung, aan de derde moeten vergoeden. Wijzigt de gebruiker van de AGB deze naar een gegronde Abmahnung niet, dan loopt hij bovendien gevaar dat er een dagvaarding verbonden met verdere kosten tegen hem wordt ingediend.

In een onderzoek[1] van “Trusted Shops[2]” in 2011 werden van 530 aan het onderzoek deelnemende ondernemingen 225 in het onderzoeksperiode abgemahnt – ten dele meermaals! Aanleiding voor eenAbmahnung is vaak gelegen in een foutief Impressum, inbreuk op merken- of auteursrechten, of foutieve AGB. De fouten in de AGB van online handelaars waren vaak op het gebied van  het Widerrufsrecht (recht van reclame) of het Gewährleistungsrecht (consumentenrechten bij tekortkomingen van de verkoper in de nakoming van de contractuele verplichtingen, in lekentaal vaak – technisch nogal onzuiver – “garantie” genoemd).

De bovengenoemde gevaren die in verband met het gebruiken van foutieve AGB bestaan betreffen niet alleen de gebruikers van AGB tegenover consumenten maar ook de gebruikers van AGB binnen een b2b-overeenkomst, dus een overeenkomst tussen ondernemers onderling.

De gebruikers van AGB voor b2b-overeenkomsten willen wij nog erop wijzen dat het Duitse recht ook betreffend AGB voor b2b-overeenkomsten duidelijk strengere voorwaarden aan de inhoud stelt dan het Nederlands recht.

Als u twijfel hebt of uw AGB met de Duitse wet verenigbaar zijn, of als u uw AGB aan de (nieuwe) Duitse wetgeving wilt laten aanpassen neem dan contact met mij op.

Wij zijn u ook graag behulpzaam als er al een Abmahnung binnen is gekomen. In dit geval helpen wij u na te gaan of de Abmahnung gegrond is en helpen wij u zo nodig met de aanpassing van uw AGB of het aantekenen van verzet tegen de Abmahnung.