Vergoeding niet opgenomen vakantiedagen werkt averechts voor grensganger

30 augustus 2016

Vergoeding niet opgenomen vakantiedagen werkt averechts voor grensganger

Woon je in Duitsland en spreek je met je werkgever (bijvoorbeeld in het kader van een vaststellingsovereenkomst) af dat er na c.q. bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst nog een vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen wordt uitgekeerd, kan dit tot gevolg hebben, dat de aanspraak op Duitse WW-uitkering (Arbeitslosengeld, afgekort ALG) wordt opgeschort tot na afloop van het aantal vakantiedagen, waarvoor deze vergoeding wordt uitgekeerd door de werkgever.

Werknemers met woonplaats en Duitsland, die werkloos worden, vallen onder Duits sociaalverzekeringsrecht en zullen dus in Duitsland een uitkering moeten aanvragen bij de desbetreffende Agentur für Arbeit. Zij krijgen hierdoor ook te maken met de Duitse wetgeving en rechtspraak op dit gebied. De hoogste rechter op het gebied van het sociaalverzekeringsrecht, het Bundessozialgericht, heeft in een recent arrest vastgesteld, dat een werknemer nog even op zijn ALG-uitkering moest wachten, omdat hij van zijn Deense werkgever een betaling had ontvangen ter zake niet opgenomen vakantiedagen. De rechter vond dit vergelijkbaar met een zogeheten Urlaubsabgeltung, waardoor de uitkering pas later ingaat.

Ontslag: Vacatures in buitenlandse vestiging geen beletsel

Werkgevers moeten naar Duits recht eerst checken, of zij de werknemer die op de lijst staat voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen niet toch elders in kunnen zetten op een vacature binnen de onderneming. Daarbij dient te worden gekeken naar dezelfde bedrijfslocatie (Betrieb), maar in beginsel ook naar andere bedrijfslocaties van dezelfde onderneming. Onlangs heeft de hoogste rechter in arbeidszaken in Duitsland (het Bundesarbeitsgericht, afgekort BAG), uitgemaakt, dat hierbij géén rekening moet worden gehouden met vacatures van dezelfde onderneming in het buitenland.

In elk geval zal de werkgever, als de desbetreffende bedrijfslocatie in Duitsland definitief wordt gesloten, de medewerkers, wiens functies aldaar komen te vervallen, dus niet eerst moeten aanbieden, om op een andere locatie in het buitenland aan de slag te gaan. De rechtbank heeft echter door laten schemeren, dat het niet ondenkbaar was dat van dit beginsel in uitzonderingsgevallen kan worden afgeweken. Hierover zal het BAG in toekomstige arresten nadere duidelijkheid dienen te verschaffen.