Over Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte

Over Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte

Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte is een advocatenkantoor dat zich bezighoudt met juridische dienstverlening (zowel procesvoering als advieswerkzaamheden). Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte heeft geen german desk (een Duitstalige contactpersoon), maar is een volledig Nederlands-Duits kantoor. Waar andere advocatenkantoren vaak slechts losse samenwerkingsverbanden hebben met advocatenkantoren in Duitsland, zijn er bij Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte te Enschede meerdere Duitse advocaten (Rechtsanwälte) werkzaam, die u als cliënt in de Nederlandse taal te woord staan en u ook in de Nederlandse taal schriftelijk adviseren. Daarnaast kunnen de Rechtsanwälte voor u vanuit Enschede uiteraard, indien nodig, in geheel Duitsland procederen. De Rechtsanwälte van ons kantoor zijn ook regelmatig Nederlandse advocaten van dienst middels het voeren van procedures in Duitsland voor hun cliënten.

Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte werkt, waar nodig, hecht samen met registeraccountants, belastingadviseurs en notarissen.

Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte is gevestigd in een modern geoutilleerde, representatieve, functionele kantoorvilla. Het kantoor is gelegen aan de rand van het centrum te Enschede, is uitstekend bereikbaar en heeft de nodige eigen parkeervoorzieningen.

Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte staat voor uw zaak. Wij maken er een punt van om snel, accuraat en adequaat uw belangen te behartigen. Vandaar ook de punt centraal in ons logo.

Indien uw nieuwsgierigheid is gewekt, schroomt u dan niet om contact op te nemen met u zich vrijblijvend te laten informeren over datgene wat wij voor u als cliënt kunnen betekenen.

Bij het aangaan van de overeenkomst zal (per geval) zowel mondeling als schriftelijk de aard en indien mogelijk, de omvang van de werkzaamheden beschreven worden.

Tarieven

Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte hanteert duidelijke concurrerende en “op maat gesneden” tarieven, die met u als cliënt telkens voorafgaande aan de zaak worden besproken en afgesproken. Tenzij anders overeengekomen hanteren wij een uurtarief.

De uurtarieven van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte variëren en zijn afhankelijk van het aantal jaren ervaring van de desbetreffende advocaat. Het exacte uurtarief wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Onze kosten zijn gebaseerd op voormeld uurtarief vermenigvuldigd met het aantal aan de opdracht bestede uren (of gedeelten van uren), te rekenen in vaste tijdseenheden van zes minuten. Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari aangepast (indexering). Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid en ervaringsjaren, specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. U zult tijdig van deze tariefwijziging op de hoogte worden gebracht. Reistijd wordt in rekening gebracht tegen een gereduceerd uurtarief. Kilometerkosten worden niet apart bij u in rekening gebracht. Bijkomende kosten, bijvoorbeeld: deurwaarderskosten, griffierechten, kosten in verband met het opvragen van (bijvoorbeeld) uittreksels worden apart bij u in rekening gebracht. Facturering van onze werkzaamheden (waaronder: reistijd) vindt, normaal gesproken, één keer per maand plaats.  Bijkomende kosten kunnen tussentijds bij u in rekening worden gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomst van dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing welke zijn te vinden op deze website en op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten tussen Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte en de opdrachtgever, alsmede op alle overige met de hiervoor bedoelde overeenkomsten samenhangende rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing.

Rechtsvorm en BTW-nummer

Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte is de handelsnaam van Dijks Leijssen Advocaten BV, zijnde een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.), die gevestigd en kantoorhoudende is aan de Boddenkampsingel 76 te 7514 AR Enschede. Dijks Leijssen Advocaten B.V. te Enschede is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06045079. Het BTW-nummer van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte is: NL0051.73.048.B.01.

Nederlandse Orde van Advocaten

De advocaten van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna te noemen: NOvA), kantoorhoudende te (2596 XM) Den Haag aan  Neuhuyskade 95.

De contactgegevens van de NOvA zijn als volgt: telefoonnummer: 070-3353535, e-mailadres: info@advocatenorde.nl.

De Advocatenwet en de gedragsregels van de NOvA zijn van toepassing en deze zijn te vinden op de website van de NOvA (https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridische-databank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk)

De Duitse advocaten van ons kantoor zijn daarnaast gebonden aan de Duitse wet- en regelgeving voor advocaten.

Klachten- en Geschillenregeling

Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte is deelnemer aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Dit houdt in dat er een interne geschillenregeling bestaat en dat de consument de mogelijkheid heeft zich te wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur, indien het doorlopen van de interne geschillenregeling niet tot een oplossing leidt.

Ondanks dat de advocaten iedere zaak die aandacht geven die hij verdient om de belangen van iedere cliënt optimaal te behartigen, kan het voorkomen dat u niet volledig tevreden bent over de dienstverlening. Uiteraard zult u dit eerst aan de advocaat in kwestie mededelen, zodat deze zijn dienstverlening aan u aan kan passen. Wellicht heeft dit echter niet het door u gewenste effect. Ook is het mogelijk dat u het oneens bent met de hoogte van de declaratie of zelfs van mening bent dat u schade hebt geleden, doordat de advocaat een beroepsfout heeft gemaakt.

Voor het geval u er met uw eigen advocaat niet uit komt, is er de interne geschillenregeling. Deze houdt in dat u uw bezwaren kunt voorleggen aan een tweetal andere advocaten van het kantoor. U kunt zich hiervoor wenden tot mr. J.C. Wery (wery@dlar.nl) of mr. M.M.J. Severiens (severiens@dlar.nl). Indien uw bezwaren één van hen betreffen laat deze zich vanzelfsprekend vervangen. Zij zullen trachten in overleg met u en uw advocaat tot een bevredigende oplossing te komen. Onderdeel daarvan kan zijn dat een andere advocaat van ons kantoor  uw zaak overneemt. Afhankelijk van de aard van uw bezwaren zijn echter velerlei oplossingen denkbaar. De interne geschillenregeling is toegankelijk voor alle cliënten van het kantoor.

Indien het ook met tussenkomst van de andere advocaten als klachtenfunctionarissen niet mocht lukken om uw bezwaren naar tevredenheid af te handelen, bestaat er de mogelijkheid om de Geschillencommissie Advocatuur te verzoeken een bindend oordeel te vellen. De Geschillencommissie Advocatuur is dus een geschillencommissie die uitsluitend oordeelt in zaken tussen een cliënt en zijn advocaat.

Het voorleggen van een klacht aan de Geschillencommissie Advocatuur dient schriftelijk te gebeuren. Tevens is vereist dat de klager en de advocaat schriftelijk overeen zijn gekomen hun geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. Deelname aan de Klachten- en Geschillenregeling houdt in dat de advocaten van het kantoor zich bereid verklaren eventuele geschillen met cliënten, die niet door middel van de interne regeling opgelost hebben kunnen worden, aan de Geschillencommissie Advocatuur voor te leggen. Andersom vragen de advocaten u  ermee akkoord te gaan dat dit wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, indien zich naar hun mening een daarvoor geëigend geschil voordoet.

Desgevraagd zullen de advocaten van ons kantoor u een folder over de Geschillencommissie Advocatuur overhandigen of toezenden. Nadere informatie over dit onderwerp kunt u ook vragen bij de Geschillencommissie Advocatuur, de Nederlandse Orde van Advocaten of de Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Overijssel. Een afschrift van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (tel. 070 – 310 53 10). Het Reglement vindt u tevens op http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2358/advocatuur.

Indien u en met tussenkomst van de andere advocaten als klachtenfunctionarissen niet uit komt en uw klacht niet voor afdoening voor de Geschillencommissie Advocatuur in aanmerking komt, zullen de klachtenfunctionarissen u wijzen op nadere stappen die u kunt ondernemen. Ook de Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Overijssel kan u daarover informeren.

Door middel van deelname aan de Klachten- en Geschillenregeling tracht het kantoor zijn cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn, ook voor het geval er tussen de cliënt en zijn advocaat een geschil mocht ontstaan.

Adressen en links :

Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP   DEN HAAG
Telefoon : 070 310 53 10
Fax : 070 365 88 14
Website : www.degeschillencommissie.nl

Nederlandse Orde van Advocaten
Postbus 30851
2500 GW   DEN HAAG
Telefoon : 070 335 35 86
Fax : 070 335 35 33
Website : www.advocatenorde.nl

Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Overijssel
p.a. Bureau Orde van Advocaten Overijssel

Postbus 708
7400 AS  Deventer
Telefoon : 0570 – 605088
Fax : 0570 – 209001
E-mail :  bureau@orde-overijssel.nl
Website : www.advocatenorde-overijssel.nl

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Limited Netherlands (polisnummer02.15.2012.S), waarbij  Koekenberg Van Vuuren,  kantoorhoudende te Delft aan de Burgemeestersrand 198 (postadres: Postbus 166, 2600 AD Delft),  als tussenpersoon fungeert.

De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. De hoogte van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt (in voorkomende gevallen): € 2.500.000,– per aanspraak.