Moet ik nu wel of niet in hoger beroep gaan?

Regelmatig is hoger beroep de enige mogelijkheid om een zaak alsnog tot een goed einde te brengen. Bijna alle civiele uitspraken van rechtbanken en kantonrechters in Nederland zijn vatbaar voor appel. Het hoger beroep is een procedure bij het gerechtshof. Er zijn in Nederland vier hoven. Het Gerechtshof Amsterdam behandelt de zaken uit de arrondissementen Amsterdam en Noord-Holland, het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de appellen uit Utrecht, Overijssel, Gelderland en Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe), het Gerechtshof Den Haag die uit Zuid-Holland (de arrondissementen Den Haag en Rotterdam). Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch is bevoegd voor de hoger beroepszaken uit de arrondissementen Zeeland-West-Brabant, Oost-Brabant en Limburg.

In hoger beroep is de deskundige bijstand van een advocaat vereist en verplicht. Uw accountant of een gemachtigde van uw rechtsbijstandsverzekeraar (die geen advocaat is) kan u dus niet vertegenwoordigen. Wij worden regelmatig door accountantskantoren en rechtsbijstandsverzekeraars ingeschakeld om de haalbaarheid van een procedure in hoger beroep te beoordelen en deze procedure vervolgens in goed overleg (eventueel) te voeren.

Termijn

De normale termijn voor het instellen van hoger beroep is drie maanden vanaf de datum van het vonnis. In kort geding geldt een appeltermijn van vier weken. Als de wederpartij tijdig in hoger beroep gaat, kan de andere partij in reactie daarop ook later nog incidenteel appel instellen. Er bestaan gevallen waarin kortere termijnen gelden, zoals bijvoorbeeld in enkele faillissementsrechtelijke kwesties waarin een termijn van 8 dagen geldt.

Gering belang

In zaken betreffend vorderingen met een beloop tot  € 1.750,00 staat geen hoger beroep open.

Tussenvonnis en deelvonnis

Vaak wordt een tussenvonnis gebruikt om te beslissen over het verdere verloop van de procedure zoals een mondelinge behandeling, een zogenaamde comparitie van partijen (een zitting waarbij partijen dienen te verschijnen om inlichten over de zaak te geven en/of om na te gaan of een schikking mogelijk is), een bewijsopdracht aan een van de procespartijen of een benoeming van een deskundige. Ook kan de rechter in een tussenvonnis een oordeel vellen over een deel van de twistpunten. In Nederland staat in principe geen hoger beroep open tegen een tussenvonnis. Wel kan altijd tegen elk in dezelfde procedure gewezen tussenvonnis tegelijk met het eindvonnis hoger beroep worden ingesteld. De rechter kan in het tussenvonnis wel hoger beroep open stellen. Een partij kan de rechter ook verzoeken tussentijds hoger beroep toe te staan. Als dan hoger beroep wordt ingesteld, wordt de hoofdzaak opgeschort totdat het gerechtshof heeft beslist op het hoger beroep. Als op een deel van de vordering definitief wordt beslist, is dit een deelvonnis (en daarmee een eindvonnis) en kan wel ‘meteen’ hoger beroep worden ingesteld. Het is dan wel van belang dat dit tijdig gebeurt.

Second opinion

Als u twijfelt of het zin heeft om hoger beroep in te stellen, of twijfelt of alle voor u van belang zijnde feiten en argumenten wel aan de orde zijn gesteld, kan het goed zijn om eens een ander dan degene die u bij de behandeling van uw zaak  bij de kantonrechter of de rechtbank heeft bijgestaan naar de zaak te laten kijken. Dijks Leijssen is hier graag (en tegen gunstige voorwaarden) toe bereid. Overigens geldt ook dat wij het geen schande vinden om ons werk in eerste aanleg eens door een advocaat van een ander kantoor ‘fris en onbevangen’ te laten beoordelen.

Volledige heroverweging

In hoger beroep kan een zaak volledig feitelijke en juridisch aan een heroverweging worden onderworpen. Ook feiten en juridische stellingen die in eerste aanleg zijn vergeten kunnen dus aan bod komen. Fouten en vergissingen kunnen middels het hoger beroep worden hersteld. Met name wat de feitelijke kant van de zaak betreft is het hoger beroep wel de laatste kans hiervoor. In cassatie worden de feiten niet meer opnieuw onderzochte en vastgesteld. De Hoge Raad (de hoogste Nederlandse rechter) toetst of het hof het recht en de procesregels goed heeft uitgelegd en toegepast en of een uitspraak voldoende is onderbouwd.

Het is daarom te meer van belang dat de feiten die in uw voordeel spreken in hoger beroep daadwerkelijk aan de orde worden gesteld.

Hans Hoeksma, verbonden aan ons kantoor, is ingeschreven geweest als advocaat bij de Hoge Raad. Hans mocht dus als cassatieadvocaat optreden in Den Haag. Het is aan te bevelen uw hoger beroepszaken al door hem te laten behandelen of beoordelen, om ervoor te zorgen dat u (mocht dat noodzakelijk worden) bij de Hoge Raad geen kansen verspeelt. Mocht uw hoger beroep zijn afgewezen, kan Hans beoordelen of u wellicht bij de Hoge Raad nog een kans maakt.

Procedure

Het hoger beroep wordt ingesteld met een appeldagvaarding. Het hof beoordeelt of het zin heeft om direct een zitting te plannen om te proberen tot een schikking te komen (de comparitie na aanbrengen). Komt er geen zitting, of wordt geen schikking bereikt, dan moeten vervolgens de gronden voor het beroep worden aangeven in een schriftelijk stuk, de memorie van grieven.  Hierop kan de advocaat van de wederpartij (eveneens schriftelijk) reageren met een memorie van antwoord. Eventueel kan nog pleidooi worden gevraagd om punten die tot dan toe naar het oordeel van een partij onderbelicht zijn gebleven tijdens een zitting mondeling toe te lichten. Het hof geeft zijn oordeel in een arrest.